Hydrofobní nátěr na dlažbu

Hydrofobní nátěr dlažby, impregnační nátěr dlažby, impregnace dlažby OBTEGO R-30, hydrofobní impregnace dlažby OBTEGO R-400, impregnace dlažby OBTEGO R-50, impregnace betonových dlažeb, impregnace teraco dlažeb, impregnace Cemflow, impregnační nátěry betonových dlažeb a kvalitní úprava povrchu minerálních cementových dlažeb je zajišťována naší firmou Facility Cleaning Servis® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®.

Při použití běžného hydrofobního nátěru dochází k vytvoření povrchového ochranného filmu, který slouží k ochraně prosakování kapalin. Tato hydrofobní ochranná vrstva je bohužel málo odolná proti mechanickému poškození, otěru a postupně tak ztrácí svoje účelové kladné vlastnosti. Navíc je také postupně snižována odolnost proti mrazu a často dochází k narušení soudržnosti vrchní vrstvy dlažby.

DŮLEŽITÉ je si uvědomit, že téměř všechny (nano) hydrofobní impregnace / nátěry jsou určeny pro kamenné, betonové, dřevěné či keramické povrchy a to bez ohledu na složení a chemické vazby dlažebového materiálu s chemickým složením ochranného impregnačního nátěru, jelikož složení je založeno na bázi – SiO2 (nano částice křemíku), silanů, siloxanů, vodných rozpouštědlových složek, olejů, teflonových složek avšak = JEDNÁ SE O TZV. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Impregnační nátěry na minerální / cementové konstrukce lze členit do skupin podle mnoha hledisek. Základní rozdělení definuje norma ČSN EN 1504-2, a to na hydrofobní impregnace, impregnace a nátěry (ve smyslu povlaky, v originále coatings). Norma používá slovo „nátěr“ v užším významu. Hydrofobní impregnace vytváří povrch odpuzující vodu. Póry a kapiláry jsou vnitřně potaženy, avšak nejsou zaplněny (viz obr. 1). Na povrchu dlažby se nevytváří film a dochází jen k malé nebo vůbec žádné změně vzhledu. Při impregnaci se snižuje porozita povrchu dlažby a dochází k jeho zpevnění. Póry a kapiláry jsou částečně, nebo úplně, zaplněny (viz obr. 2). Nátěr (povlak) pak vytváří na povrchu konstrukce souvislý film (viz obr. 3).

Hydrofobní nátěr na dlažbu

Norma uvádí pět cílů, kterých lze aplikací nátěru (systému povrchové ochrany) dosáhnout. Prvním je „ochrana proti vnikání“, kdy povrchová úprava má omezit vnikání, nejčastěji vody, do dlažby. Použitelné jsou hydrofobní impregnace, impregnace i povlaky. Jedná se o typický cíl aplikace povrchové ochrany dlažby. Při jeho návrhu nebo provádění, je třeba neopomenout skutečnost, že povrchová úprava bude, přinejmenším částečně, bránit odpařování vlhkosti z dlažby, a proto je třeba pečlivě zvážit, zda bude zásah proveden dokonale a nepovede k hromadění vlhkosti v konstrukci.

Druhým cílem je „regulace vlhkosti“, kdy lze využít buď hydrofobní impregnaci nebo povlak. V tomto případě se aplikací nátěru snažíme omezit vlhkost dlažby, protože pro beton příslušné konstrukce představuje voda korozní činitel. Provádí se typicky v případě konstrukcí postižených alkalicko-křemičitou reakcí či síranovou korozí pro částečné prodloužení jejich životnosti.

Třetím cílem je zvýšení fyzikální odolnosti povrchu konstrukce, kdy norma předpokládá buď impregnaci nebo povlak. Typickým příkladem tohoto zásahu je zvýšení odolnosti dlažeby v obrusu.

Čtvrtým cílem je zvýšení chemické odolnosti. Dle normy toho lze dosáhnout pouze povlakem, který betonovou konstrukci od agresivního prostředí oddělí. Posledním pátým cílem je zvýšení elektrického odporu dlažby. V tomto případě je snahou snížit vlhkost dlažby a omezit tak riziko koroze výztuže. Suchý beton má větší elektrický odpor než beton vlhký. Dosáhnout toho lze pomocí speciální silikátové impregnace s obsahem lithia v transparentním vzhledu či vzhledu probarveném nebo barevného povlaku, který nese budoucí rizika nepřilnavosti, puchýřkatění, odlupování atd.

Hydrofobní nátěr betonových dlažeb, teracových dlažeb systémem OBTEGO® je založena na principu chemického kotvení do povrchu a spojení se s podkladem díky vzájemné chemické reakci. Toto je možné pouze díky unikátnímu složení impregnačních produktů OBTEGO R-30/R-400 / R-50, které jsou založeny na bázi silikátových pojivových složek ve spojení s aktivními částicemi draselných kovů prvku lithium. Tato patentní receptura funguje pouze ve spojení s cementovými bázemi a nelze ji používat univerzálně na kámen, sádru, keramiku, jelikož nedochází k potřebné chemické reakci, díky které systém OBTEGO® dosahuje výjimečných životnostních a funkčních parametrů z hlediska ochranný prvků viz. níže:

 • oděruodolnost (velmi vysoká pevnost)
 • fixace / kotvení v povrchu (nevyprchávají z povrchu)
 • paropropustnost (difúzní)
 • antistatičnost
 • olejofobita
 • hydrofobita
 • acidofobita
 • optické oživení povrchů
 • zamezení zprašování
 • vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH)
 • zasklení pórů a vytvrzení dlažby
 • chrání proti korozi výztuže
 • zvyšuje teplotní odolnost

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Hydrofobní nátěr dlažby, impregnace betonových dlažeb, repase betonových dlažeb, čištění a ochrana betonových dlažeb vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Hydrofobní nátěr dlažby, impregnace betonových dlažeb a inspekce betonových dlažeb zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových dlažeby dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami.  Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše firma dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Hydrofobní nátěr dlažby, repase betonových dlažeb a čištění betonových dlažeb vyžaduje pro renomované práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat  spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Hydrofobní nátěr dlažby a OBTEGO®

Římané používali Opus caementicium, také známý jako „římský beton“ před 2000 lety. Tato směs se sestávala v podstatě z písku, vody, vápna a kamení. Aby byla tato směs tvrdší, byla vyrobena s přidáním sopečného popela. Tento sopečný popel pocházel z oblasti Pozzuoli, odtud současný název pucolán. Pucolány se skládají z jílu, oxidu železa, alkalických složek a silikátů. Obsažené silikáty sloužily tehdy, jako nyní ke zpevnění dlažby.

V dnešní době se jednotlivé silikáty používají v čisté formě, nebo s přísadami k dlažby, ke zlepšení tvrdosti a kapilární absorpce vody. K tomuto účelu se používají různé druhy silikátů jako např. vodní sklo, což je prášek křemičitanu alkalického kovu rozpuštěný ve vodě, jako je křemičitan sodný, draselný nebo lithný. Tyto rozpuštěné silikáty reagují v dlažby s hydratovaným vápnem za vzniku hydrátu křemičitanu vápenatého.

Impregnace a následná chemická reakce vytváří ve struktuře pórů stabilní strukturu podobnou sklu = tedy sklovatění. Aplikace silikátů také zabraňuje případné nasákavosti, což výrazně zjednodušuje následnou údržbu dlažeby. Silikáty reagují s hydratovaným vápnem za vzniku hydrátu křemičitanu vápenatého, který zpevňuje strukturu dlažby.

Produkty  OBTEGO AG spadají především do oblasti plnivového – funkčního prvku „Ochrana proti vnikání látek“, přičemž výrobky obsahující silikáty, které mají také mechanické vlastnosti (např. odolnost proti poškrábání). Vzhledem k tomu, že produkty OBTEGO převážně penetrují do povrchu a zanechávající na povrchu pouze částečný film, většinou se nemohou poškrábat / odlupovat se jako většiny výrobků tvořících vrstvy nebo těsnění či nátěry.

Typy impregnace OBTEGO®

 1. Vodoodpudivá úprava dlažby. Póry a kapiláry jsou pouze vykreslené nikoliv (vy) naplněné. Na povrchu dlažby není žádný film. Vnější vzhled se mění – málo nebo vůbec.
 2. Ošetření dlažby za účelem jeho snížení povrchové pórovitosti a zpevnění povrchu. Póry a kapiláry jsou částečné, nebo úplné naplněné.
 3. Vytvoření povlaku – uzavřená ochranná vrstva na betonový povrchu (plnivo). Tloušťka je obvykle 0,1 mm až 5,0 mm. Pojiva mohou být např. organické polymery (s cementem jako přísada) nebo s polymerní disperze modifikovaná s hydraulickým cementem.

Hybridní impregnace a transparentní ochranné nátěry systému Obtego®  na bázi silikátových složek je zcela novou tržní a funkční variantou nahrazující běžně užívané směsi silanů a modifikovaných polymerů.  Obtego je založeno na principu chemicky modifikovaných silikátů ve spojení s alkalickými kovy, které splňují dva požadavky:

Přípravek proniká hluboko do povrchu, jako je tomu u vodoodpudivého prostředku s tím, že následné přepracování již ošetřených míst je velmi snadné. Obvykle postačí důkladné čištění a obnova, či doplnění impregnace povrchů, bez nutnosti tvorby jakýchkoliv vrstev a povlaků včetně zamezení migrace změkčovadel / pryže a gumy do povrchů (je vyplněn – nemá kam migrovat/. Problematika povrchových černých čar, způsobených třením, zde také není problémem. Závěrem je velmi snadné následné přepracování již ošetřených ploch. Obvykle stačí jeden. Hybridní impregnace OBTEGO se kotví a spojí s podkladem na bázi chemické reakce – migrují do sebe vzájemně – vyplňují póry a tím chrání povrch bez jakýchkoliv kompromisů a stávají se nedílnou součástí povrchů a vytváří jednolitý funkční ochranný celek.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení firmy Facility Cleaning Servis®

Domů » Nátěry dlažby » Hydrofobní nátěr na dlažbu